13.5 C
Athens

Διακοπή υπογειοποίησης από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Χωρίς λεφτά του κράτους, δεν κουνιέται φύλλο στην Αγιά Σοφιά!

Η Περιφέρεια δεν έχει καταβάλει μια από τις κεφαλαιακές δόσεις που προβλέπει η συμφωνία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ και τα έργα υπογειοποίησης στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ παγώνουν

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Η ΑΕΚ φτιάχνει γήπεδο με χρήματα που προέρχονται κατά βάση από το κράτος. Δεν αποτελεί καινούργια είδηση αυτό βεβαίως, ωστόσο είναι χρήσιμο να το υπενθυμίζουμε. Μιλάμε για την ίδια ομάδα που το 2014 πήρε νέο, «καθαρό» ΑΦΜ, έχοντας για χρόνια ρίξει πιστόλι σε ένα σωρό παίκτες και προπονητές, αλλά και χρέη 300 εκ. ευρώ (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 2019) μονάχα προς την Εφορία!

Σε κανένα άλλο… αφρικανικό κράτος βεβαίως δεν θα μπορούσε να λαμβάνει κρατικό χρήμα μια ανώνυμη εταιρία (έστω και με τα διάφορα παραθυράκια περί Ερασιτεχνικών σωματείων) που φέσωσε ένα ασύλληπτο ποσό το Δημόσιο.

Μόλις η κάνουλα του κρατικού χρήματος κλείνει, αμέσως σταματούν τα πάντα στο εργοτάξιο της «Αγιάς Σοφιάς». Με έγγραφο που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια έγινε δεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που υποβλήθηκε από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ του Σωκράτη Κόκκαλη (που έχει αναλάβει το έργο της υπογειοποίησης στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου), για τον λόγο πως δεν έχει καταβληθεί ο 11ος λογαριασμός από την Περιφέρεια Αττικής. Το αν είναι τυπικό ή ουσιαστικό το θέμα, θα το μάθουμε προσεχώς. Όπως θα μάθουμε και το κατά πόσο θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια:

«Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος
της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν.
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» αναδόχου εταιρείας με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την από 09/12/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού 10.096.994,20€ (με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

2. Την με αρ. 1710/2020 (ΑΔΑ: ΨΓ3Ζ7Λ7-ΓΓΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής για παράταση των εργασιών του έργου έως 08/07/2021.

3. Την με αρ. 2711/2020 (ΑΔΑ: ΨΞ1Β7Λ7-Μ7Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

4. Την από 22/03/2021 Συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού 1.313.516,70€ (με Φ.Π.Α.), μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

5. Την με αρ. 1468/2021 (ΑΔΑ: 609Ι7Λ7-98Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής για παράταση των εργασιών του έργου έως 09/11/2021.

6. Την με αριθμό 522835/25-06-2021 υποβολή του 11ου λογαριασμού του έργου, ο οποίος
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε την 28/06/2021.

7. Την από 17/9/2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας (ΔΤΕΠΑ
768368 – 17/9/2021), σύμφωνα με τo άρθρο 161 του Ν.4412/2016, λόγω της μη πληρωμής του 11ου λογαριασμού, μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του.

8. Το με αρ. πρωτ. 779453/21-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προς το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Αττικής ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την αποπληρωμή του 11ου
λογαριασμού του έργου.

9. Η με αρ. πρωτ. 811884/30-09-2021 απάντηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία εκκρεμεί η εξόφληση του 11ου λογαριασμού του έργου.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, «Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ.3, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα δέκα πέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης».

3. Συγκεκριμένα επί του περιεχομένου της από 17/9/2021 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής,
εξακριβώθηκε ότι δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί ο 11ος λογαριασμός του έργου.

4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την από 17/9/2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων και συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για τη διακοπή των
εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την από 17/9/2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας με δ.τ.
ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναδόχου του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας», αποκλειστικά
και μόνο για το λόγο καθυστέρησης πληρωμής του 11ου λογαριασμού, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 152 του νόμου 4412/16.

Για την παρούσα πράξη της Υπηρεσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά της υπόψη πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόμενη στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της (άρθρο 174 Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 Ν.4782/21). Η μη άσκηση ένστασης έχει ως συνέπεια την απόρριψη, ως απαράδεκτη, ενδεχόμενης άσκησης, από την ανάδοχο εταιρεία, προσφυγής στο διοικητικό εφετείο (άρθρο 175 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 Ν.4491/17).

H Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικών Έργων

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Ολυμπιακός: Με νίκη επί της Αντβέρπ ξεπερνάει την… ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται νίκη πάση θυσία κόντρα στην Αντβέρπ, θέλοντας να προσπεράσει την Αίντραχτ και την... ΑΕΚ

ΑΕΚ: Οι τρεις παίκτες που δεν υπολογίζει ο Γιαννίκης και βρίσκονται κοντά στην έξοδο

Ο Αργύρης Γιαννίκης έχει κάνει μία πρώτη αξιολόγηση του κιτρινόμαυρου ρόστερ έχοντας 3 ποδοσφαιριστές εκτός πλάνων για το υπόλοιπο της σεζόν - Τι ισχύει με τους δανεισμούς

Δημητρούλιας: Οι διαιτητές δεν σεβάστηκαν την ΑΕΚ

Τα παράπονά του από τους διαιτητές εξέφρασε ο Δημήτρης Δημητρούλιας μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τη Σαφχάουζεν (28-31) και υποστήριξε πως...

Ανακοίνωση Θύρας 4: Οι οργανωμένοι είπαν ό,τι δεν τολμούν να πουν οι «υπάλληλοι»

Ο Χρήστος Υφαντής γράφει για την παρέμβαση των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ αλλά και για την τελευταία ευκαιρία να πάρει δραστικές αποφάσεις, προτού κάνουν την εμφάνισή τους στην Τούμπα πατσαβούρες και ιπτάμενες παντόφλες

Βόλος: Ο Αμπασκάλ έφερε κάτι νέο, αλλά η Super League έχει συνηθίσει στα παλιά…

Ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να μην ήταν έτοιμος, αλλά σίγουρα ήταν αρκετός για το επίπεδο της Super League που του έδειξε το σκληρό και άδικο της πρόσωπο γυρνώντας την πλάτη στην εξέλιξη

Τελικά ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα έδρας!

Η δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στην Euroleague κλείνει τα στόματα σε όσους κινδυνολογούσαν και δείχνει την πραγματική του δυναμική φέτος!